ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
bulletทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bulletทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
bulletสร้างกุฏิสงฆ์
dot
dot
bulletวัดปากน้ำภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดเทพธิดาราม
bulletวัดอินทรวิหาร
bulletวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bulletวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
bulletวัดสร้อยทอง
bulletวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
bulletวัดเสมียนนารี
bulletวัดยานนาวา
bulletวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดธาตุทอง
bulletวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
bulletวัดพระรามเก้า
bulletวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
bulletวัดราชโอรสาราม
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระธรรมกาย
bulletวัดพุทธบูชา
bulletวัดบางมดโสธาราม
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทุ่งครุ
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์
bulletวัดนวลจันทร์
bulletวัดดอนเมือง
bulletวัดชลประทานรังสฤษดิ์
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดบางพลีใหญ่ใน
bulletวัดสัมพันธวงศ์
bulletวัดบางพลีใหญใน
bulletวัดชนะสงคราม
bullettets


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ขั้นตอนทำบุญบ้าน

 ขั้นตอนการจัดงานทำบุญบ้าน บริษัทฯ ห้างร้าน สำนักงาน คอนโด

 

ขั้นตอนดำเนินการก่อนวันจัดงานทำบุญ

 

1.   การเลือกวัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักการถือฤกษ์ยามไว้ดังนี้

                   “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็น เวลาเช้าที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย  ประพฤติสุจริตด้วยวาจา  ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง  เวลาเที่ยงก็เป็น เวลาเที่ยงที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย  ประพฤติสุจริตด้วยวาจา  ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น  เวลาเย็นก็เป็น เวลาเย็นที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี ในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย  แม้กายกรรมของเขาก็

เป็นสิทธิโชค วจีกรรมก็เป็นสิทธิโชค  มโนกรรมก็เป็นสิทธิโชค ความปรารถนาของเขาก็เป็นสิทธิโชค

สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นสิทธิโชคแล้ว  ย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นสิทธิโชค ท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้ว  จงได้รับความสุข จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไม่มี

โรค ถึงความสุข พร้อมด้วยญาติทั้งมวล ฯ” (สุปุพพัณหสูตร)

                   ดังนั้นหลักการเลือกวันจึงไม่ต้องกังวลเรื่องฤกษ์ แต่ขอให้พิจารณาจากความสะดวกเหมาะสมของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ เช่นหากทำบุญบ้านก็ควรเป็นวันหยุด

งาน หรือหากทำบุญบริษัทฯก็ควรเป็นวันทำการเพื่อที่คนส่วนใหญ่สามารถร่วมพิธีทำบุญได้

 

 
 
 2.     การสรรหาผู้ดำเนินพิธี

การหาผู้ดำเนินพิธีมิใช่เลือกใครก็ได้ แต่ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ มีความเคารพในพระรัตนตรัย มีความรู้จริงในการประกอบพิธี เป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ มีสมาธิและปฎิภาณไหวพริบในการดำเนินงานนำผู้ร่วมทำบุญได้ตลอดพิธี ดังนั้นงานทำบุญจะทรงคุณค่าได้รับคำชมหรือจะวุ่นวายได้รับคำติเตียน ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งจึงมาจากพิธีกรผู้ดำเนินการด้วย

 

3.   การนิมนต์พระ

ควรนิมนต์วัดที่ตั้งอยู่ใกล้ที่จัดงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคณะพระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพในบารมีของวัดนั้นๆที่แผ่ปกป้องคุ้มครองมายังสถานที่ตั้งอีกด้วย

4.     การจัดสถานที่

ควรจัดสถานที่ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเพื่อต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์และญาติมิตรที่มาร่วมงาน

5.    การจัดโต๊ะหมู่ เสนาสนะ และอุปกรณ์พิธีสงฆ์ 

         หากมีผู้ดำเนินการ(Organizer) ก็ควรให้มาจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน หรือหากต้องหยิบยืมของวัดก็ควรจัดให้เสร็จล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

6.     การจัดภัตตาหาร

ควรจัดเตรียมภัตตาหารและอาหารหวานคาวให้เหมาะสมเพียงพอสมควร พร้อมภาชนะให้พร้อม เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทชัยมงคลคาถา ให้นำภัตตาหารมาวางเตรียมไว้เบื้องหน้าก่อนการกล่าวคำถวายภัตตาหารต่อไป

7.     การจัดไทยธรรม

ไม่ควรสนับสนุนซื้อชุดสังฆทานที่จัดเป็นถังตามห้างร้านเพราะส่วนใหญ่เป็นของไม่มีคุณภาพและค้างเก็บ ควรจัดหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังใจต่อพระผู้ปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนดำเนินการในวันจัดงานทำบุญ

1.    การไหว้บอกกล่าวการทำบุญ

ในเวลาเช้าก่อนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาถึง ควรจัดอาหารผลไม้ไหว้บอกกล่าวต่อพระภูมิเทวาเจ้าที่และสัมภเวสี เพื่อเชิญท่านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนารับผลบุญจากการประกอบการทำบุญในครั้งนี้

2.     การรับส่งพระ

ควรจัดรถไปรอรับคณะพระภิกษุสงฆ์ที่วัดประมาณ 9.30-10.00 น. และส่งท่านกลับวัดหลังพิธีการทำบุญ

3.    การต้อนรับปฏิสันถาร

เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาถึงเจ้าภาพจัดงานแสดงการต้อนรับด้วยการกล่าวนมัสการครับ/ค่ะ และ นิมนต์ครับ/ค่ะและนำคณะพระภิกษุสงฆ์ไปยังเสนาสนะพร้อมประเคนน้ำแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

4.     ขั้นตอนการประกอบพิธีการทำบุญ

1.)   เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

2.)   พิธีกรนำกราบคณะพระภิกษุสงฆ์

3.)   พิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีล

4.)   พิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาพระปริต

5.)   คณะพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

6.)   พิธีกรนำกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ

7.)   พิธีกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน

8.)   เจ้าภาพประเคนภัตตาหาร

9.)   คณะพระภิกษุสงฆ์รับประเคนและฉันภัตตาหาร

10.)         พิธีกรนำกล่าวคำอธิษฐานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

11.)         เจ้าภาพประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวาย

12.)         คณะพระภิกษุสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี

13.)         เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระ

14.)         รับน้ำพระพุทธมนต์จากประธานสงฆ์

15.)         เจ้าภาพนำประธานสงฆ์พรมน้ำมนต์เคหะสถาน

16.)         ประธานสงฆ์เจิมและปิดทอง

17.)         พิธีกรนำเจ้าภาพกราบขอบพระคุณคณะพระภิกษุสงฆ์

18.)         คณะเจ้าภาพส่งคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางกลับวัด

19.)         เจ้าภาพนำน้ำที่กรวดไปเทยังต้นไม้ใหญ่อุทิศกุศลต่อแม่ธรณีและเทวา

20.)         หากนำอุปกรณ์มาจากวัดควรทำความสะอาดและส่งคืนในสภาพที่ดี

 

ต้องการสอบถามหรือขอคำแนะนำการจัดงานทำบุญ

สามารถส่งคำถามมาที่ dechaboon.arnisong@gmail.com

หรือสอบโทรถามที่คุณวิสิทธิ์ 092-486-7766 ทุกคำถามมีคำตอบ !!!

อานิสงส์ยินดีมอบธรรมทานให้ผู้มีกุศลเจตนาในการจัดงานทำบุญทุกท่านด้วยความเคารพ

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่อการจัดงานทำบุญ 089-813-5885 Email : dechaboon.arnisong@gmail.com